Vyhledávání
Vyhledej:
Kde:
Archive box A4 barevný
Archive box A4 bílý potisk new
TYP I/75/COL/W
Cena od 15,80 Kč
Archive box A4 černý potisk new
TYP I/75/COL/B
Cena od 15,80 Kč
Archive box A4 černý, 110 mm
TYP I/110/COL/B
Cena od 25,10 Kč
Archive box A4 červený potisk new
TYP I/75/COL/C
Cena od 15,80 Kč
Archive box A4 modrý potisk new
TYP I/75/COL/M
Cena od 15,80 Kč
Archive box A4 zelený potisk new
TYP I/75/COL/Z
Cena od 15,80 Kč
DOPORUČUJEME
Archive box A4 černý, 110 mm
TYP I/110/COL/B
Cena od 25,10 Kč
Archivní krabice s potiskem č.1
TYP II/350T
Cena od 26,00 Kč
Honzíkova škatule
HDV
Cena od 60,70 Kč
Pořadač mramor 75 E, černý hřbet, rado
EMBA M75 R
Cena od 22,50 Kč
Spis.desky s ražbou 1,2 mm a tkanicemi
TYP III/315K
Cena od 8,10 Kč
Úložný box 3. H/H zelený tisk
TYP UB3
Cena od 60,90 Kč
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží dodávaného společností EMBA, spol. s r.o., 512 47 Paseky nad Jizerou
IČ: 15044572 • DIČ: CZ15044572 platné od 1.6.2016

Tyto všeobecné podmínky platí jako nedílná součást kupních smluv, uzavíraných o prodeji a koupi veškerého sortimentu dodávaného společností EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Dodací podmínky

 1. Dodání zboží se uskutečňuje odevzdáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do ujednaného místa, kam je prodávající povinen zboží odeslat. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení smluvně dohodnuté částky.
 2. Pokud se smluvní strany dohodnou na vlastním odběru zboží kupujícím je kupující povinen odebrat veškeré objednané zboží do 3 dnů po vyzvání prodávajícím. V případě nedodržení lhůty kupujícím může prodávající odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady jakýmkoli vhodným způsobem.
 3. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít, nejdříve však o 5 dní dříve.
 4. Prodávající zaručuje odeslání zboží v dohodnutém termínu jen v tom případě, že po odeslání návrhu kupní smlouvy obdrží do 4 pracovních dnů akceptaci této kupní smlouvy faxem, poštou, e-mailem či osobně.
 5. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky způsobené vyšší mocí nebo událostí, která prodávajícímu ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené smlouvy-stávka, výluka, válka, požár apod.. O těchto událostech je prodávající povinen bezprostředně informovat kupujícího a dohodnout s ním náhradní termín dodání.
 6. Prodávající je oprávněn dodat zboží v povolené odchylce +-10% z objednaného množství, pokud není sjednána jiná tolerance.
 7. Kvalita dodávaného zboží odpovídá sjednanému odsouhlasenému vzorku.

Reklamace

Reklamace je jednostranný písemný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady. Kupující je povinen:

 1. při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů
 2. v případě poškození obalu zboží toto uvést do přepravního listu
 3. případné nesprávné množství a zjevné vady v dodávce reklamovat písemně nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží
 4. kompletně vyplnit, vystavit a zaslat prodávajícímu reklamační protokol, za použití předepsaného formuláře dostupného na www.emba.cz nebo v dolní části těchto Všeobecných obchodních podmínek
 5. k reklamaci připojit fotodokumentaci, případně odeslat vzorek vadného nebo poškozeného výrobku.

Na všechny druhy dodávaného zboží, pokud není stanoveno jinak, poskytuje prodávající standardní záruku v zákonem stanovené délce, jinak 6 měsíců.

Právo odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Balení

Zboží je baleno na paletách či v balíkách. Pokud je účtováno balné, kupující má možnost nepoškozené palety a desky vrátit do 45 dnů na své náklady. Zaplacená cena takto vrácených obalových prostředků bude kupujícímu vrácena na základě faktury vystavené kupujícím. Toto ustanovení se nevztahuje na případy nevratných palet. Druh balení a způsob účtování balného může být písemně dohodnut jinak.

Skladování

Všechny výrobky z lepenky, kartónu a papíru musí být skladovány v čistých, krytých, suchých a větraných prostorách. Nesmí být vystaveny přímým povětrnostním vlivům, vlhkosti, znečištění a sálavému teplu topných těles. Musí být chráněny i před hlodavci a před účinky agresivních chemických látek. Řádná kvalita je zajištěna skladováním v místnostech se stálou teplotou 15- 20°C a stálou vlhkostí 45-50%. V případě krabic a boxů se lepenka při skládaní nesmí ohýbat v bigách o více než 135 °.

Cenové a platební podmínky

 1. Pokud nebude kupní smlouvou sjednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena bez DPH, EXW Paseky nad Jizerou dle podmínek INCOTERMS 2010.
 2. Nesjednají-li si smluvní strany jiný způsob úhrady, je kupující povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to v termínu splatnosti 14 dnů od data odeslání faktury. První obchod je realizován až po úhradě zboží.
 3. Termínem úhrady se rozumí okamžik připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Tímto momentem je faktura považována za uhrazenou.
 4. Nebude-li kupní cena za dodávky realizované v minulém období úplně a včas zaplacena, může prodávající odmítnout či pozastavit dodání dalšího zboží kupujícímu, přestože o jeho prodeji již byla uzavřena kupní smlouva, popřípadě od takové kupní smlouvy následně odstoupit.
 5. V případě prodlení s placením kupní ceny dle faktury za dodané zboží, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 6. V případě, že je sjednáno zaplacení kupní ceny nebo její části předem, považuje se nedodržení termínu splatnosti zálohové faktury za podstatné porušení smlouvy, na základě kterého může prodávající odstoupit od plnění kupní smlouvy.
 7. V případě nákupu v  EMBA e-shopu je uplatňována sleva 2%. Pokud zákazník platí prostřednictvím eKonta, obdrží slevu 1%. Balné v EMBA e-shopu činí do 1000 Kč 190 Kč, nad 1000 Kč je zdarma.

Výsekové a tiskové formy, grafické podklady, vzorky

 • Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví a autorské právo na veškeré výsekové a tiskové formy, grafické podklady a vzorky, jakož i výkresovou dokumentaci a podobné podklady vztahující se k dodávanému zboží, které nebyly dodány kupujícím a které kupující nehradil.
 • Pokud nebyly výsekové formy nebo litografie dodány kupujícím, uhradí kupující prodávajícímu náklady na jejich zhotovení. Prodávající provede vyúčtování těchto nákladů na daňovém dokladu separátně, mimo cenu dodávaného zboží, zpravidla při první fakturaci za dodávku nového výrobku. Na základě dohody je možno uvedené náklady rozložit do ceny zboží při první dodávce. V obou případech se výseková forma stává majetkem kupujícího.

Ostatní a závěrečná ujednání

 • Smluvní strany se zavazují držet v tajnosti jakékoli informace, které mají vztah k obchodům, které budou uzavírány smluvními stranami.
 • Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy včetně těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 • Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • Smluvní strany se dohodly, že k řešení sporů z této smlouvy je určen Krajský soud v Hradci Králové.

EMBA spol. s r.o.
Ing. Jiří Jelínek
obchodní ředitel

Reklamační protokol ke stažení ZDE