Obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím e-shopu jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti EMBA, spol. s r. o. Ve svých ustanoveních mají Všeobecné obchodní podmínky přednost před Obchodními podmínkami pro prodej prostřednictvím e-shopu. Společnost EMBA, spol. s r. o., CZ-512 47 Paseky nad Jizerou, IČ: 150 44 572, DIČ: CZ 15044 572, je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 980.

I. Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím e-shopu (dále VOPPE) upravují práva a povinnosti společnosti EMBA, spol. s r. o. (prodávajícího) a odběratele (kupujícího) při prodeji výrobků prostřednictvím e-shopu, tedy objednání a dodání zboží, při jeho úhradě a řešení případných reklamací obchodního zboží sortimentu společnosti EMBA,spol. s r.o.
 2. Tyto VOPPE podmínky jsou závazné pro všechny odběratele (kupující) od společnosti EMBA, spol. s r. o. tj. pro fyzické a právnické osoby, které vstoupily do vztahu se společností EMBA, spol. s r. o. prostřednictvím objednávky zboží (čl. II VOPPE). Odběratel (kupující) je dále v textu VOPPE označen též jako zákazník.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti EMBA, spol. s r. o. – www.emba.cz. Společnost EMBA, spol. s r. o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit, přičemž změna je zveřejněna na uvedených webových stránkách nejméně 15 dnů předem.
 4. Další vztahy mezi společností EMBA, spol. s r. o. a odběratelem, které nejsou těmito VOPPE upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

II. Objednávka zboží

 1. Objednávka může být společnosti EMBA, spol. s r. o. učiněna:
  a) písemnou formou (poštou, emailem, faxem, případně obchodním zástupcem společnosti EMBA, spol. s r. o.)
  b) objednávkou z internetového obchodu na adrese www.archivbox.cz
 2. Objednávka zákazníka musí obsahovat:
  a) název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, sídlo nebo bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax, emailovou adresu),
  b) číslo položky – artikl a typ objednávaného zboží dle nabídky na e-shopu či ceníku
  c) množství objednávaného zboží,
  d) adresu místa dodání zboží. V případě neuvedení této adresy bude za místo dodání považována adresa sídla, resp. bydliště zákazníka,
  e) jméno zodpovědné osoby k převzetí zboží a její kontaktní údaje. Není-li tento údaj uveden, zboží může převzít kterákoliv osoba odběratele, která převzetí potvrdí svým podpisem a otiskem razítka zákazníka.
 3. Nebude-li objednávka obsahovat předchozí náležitosti, je neúplná a nebude přijata ke zpracování.
 4. Po doručení objednávky, resp. po jejím upřesnění, společnost EMBA, spol. s r. o. zahájí její kompletaci. S případnými odchylkami od obsahu plnění, termínu dodání, apod. neprodleně obeznámí odběratele a dohodne podmínky plnění. Prodávající vylučuje přijetí své nabídky s dodatkem nebo odchylkou a vyhrazuje si ke schválení i takový dodatek nebo takovou odchylku, které podstatně nemění podmínky nabídky.

III. Kupní cena zboží

 1. Kupní cena zboží je určena dle aktuálních cen společnosti EMBA, spol. s r. o. V případě uzavření písemné kupní smlouvy je kupní cena specifikována dle smluvních ujednání v kupní smlouvě.
 2. Kupní cena zboží je zveřejněna na webových stránkách společnosti EMBA, spol. s r. o. na adrese www.emba.cz v části pro objednání zboží (e-shop) www.archivbox.cz, a to u každého jednotlivého druhu zboží (produktu). Ceny jsou uvedeny bez i s DPH.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva je uzavřena v případě objednávky z internetového obchodu potvrzující e-mailovou zprávou a v případě uzavření písemné kupní smlouvy oboustranným podpisem této písemné kupní smlouvy. V případě, že je mezi EMBA, spol. s r. o a odběratelem uzavřena písemná kupní smlouva, mají přednost ujednání v této písemné kupní smlouvě před ustanoveními těchto podmínek.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Odběratel je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti EMBA, spol. s r. o. před expedicí nebo hotovostní platbou při předání zboží.
 2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem prokazatelného připsání příslušné částky na účet společnosti EMBA, spol. s r. o. Za doklad o platbě v hotovosti je považován příjmový doklad vystavený odběrateli společností EMBA, spol. s r. o. nebo výdajový pokladní doklad vystavený odběratelem a převzetí částky je potvrzeno společností EMBA, spol. s r. o.
 3. Úpravy platebních podmínek mimo rámec všeobecných obchodních podmínek jsou písemně uvedeny v kupní smlouvě uzavřené mezi společností EMBA, spol. s r. o. a odběratelem.

VI. Dodání zboží

 1. Společnost EMBA, spol. s r. o. hradí náklady spojené s dodáním zboží. Děje se tak na základě dopravních dispozic uvedených v objednávce odběratele. Je-li celková cena dodávaného zboží nižší než 2100 Kč bez DPH, účtuje společnost EMBA, spol. s r. o. částku 188 Kč bez DPH, jako příplatek na dopravu a realizaci zakázky malého rozsahu. Dopravné mimo území ČR bude kalkulováno individuálně, v závislosti na podmínkách smluvních přepravců.
 2. Pokud je zboží skladem je obvykle odběrateli dodáno nejpozději do 5 pracovních dní. To platí v případě, že objednávka je společnosti EMBA, spol. s r. o. doručena do 13.00 hodin v pracovním dni. Obsahuje-li objednávka zboží, které není skladem, řídí se termín dodání dohodou dle charakteru zboží.
 3. Zboží dodané společností EMBA, spol. s r. o. je specifikováno v přiloženém dodacím listě. Odběratel je povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů a dodací list potvrdit podpisem odpovědné osoby a razítkem (čl.II., odst.2, písm. f). K podpisu odpovědné osoby musí být uvedeno jméno této osoby hůlkovým písmem.
 4. V okamžiku převzetí zboží přechází na odběratele nebezpečí vzniku škody na zboží.
 5. Odběrateli je společností EMBA, spol. s r. o. vystaven daňový doklad – faktura. Ta je předána:
  a) společně se zbožím a s dodacím listem nebo
  b) elektronicky
  dle dohody mezi společností EMBA, spol. s r. o. a zákazníkem.
 6. Případné chybné údaje na faktuře je odběratel povinen reklamovat písemnou formou nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení faktury; v písemné reklamaci uvede chybné údaje či nesrovnalosti. Je-li tato reklamace oprávněná, společnost EMBA, spol. s r. o. vzniklý nedostatek obratem odstraní a novou fakturu dodá odběrateli.

VII. Reklamace a záruční doba

 1. Odběratel je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 5 pracovních dní od převzetí zboží. V reklamaci je odběratel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. K vystavení reklamace využije odběratel formulář na stránkách www.archivbox.cz.
 2. Na dodávané zboží je odběrateli poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.
 3. Práva kupujícího z vadného plnění
  3.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
  b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  c) odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 3.1.b)
  3.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, a/nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat chybějící, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  3.3 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
  3.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, a/nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  3.5 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy

VIII. Zvláštní ustanovení VOPPE – tento článek platí pouze pro spotřebitele, pro B2C segment (soukromé osoby)

 1. Je-li zákazníkem společnosti EMBA, spol. s r. o. spotřebitel (dle ust.§ 419 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník), použijí se
  na vztah mezi EMBA, spol. s r. o., . a zákazníkem také ustanovení tohoto článku VIII VOPPE.
 2. Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy:
  Právo odstoupit od smlouvy
  2.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
  2.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů následujících po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  2.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat EMBA, spol. s r. o., telefon 481 553 119, e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na www.archivbox.cz.
  2.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  Důsledky odstoupení od smlouvy
  2.5 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
  Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  2.6 Převzetí zboží
  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese EMBA, spol. s r. o., 512 47 Paseky nad Jizerou. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  2.7 Náklady spojené s vrácením zboží
  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  2.8 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na www.archivbox.cz.
 4. Práva z vadného plnění a ze záruky:
  4.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
  4.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  4.3 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v předchozím odst. 4.2, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  4.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  4.5 Práva z vady se uplatňují u EMBA, spol. s r. o. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  4.6 Záruka za jakost
  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.  Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
  Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení odst. 4.5.
 5. Pokud v této části VIII. není uvedeno jinak, vztahují se ostatní ustanovení VOPPE i na spotřebitele.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Ostatní blíže nespecifikované práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 01.05.2022

 

CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ 2024

Vážení zákazníci, z důvodu celozávodní dovolené nebudeme v době od 5.7. do 21.7.2024 expedovat zboží. Veškeré objednávky zadané v tomto termínu budou vyřízeny ve 30. týdnu. Děkujeme za pochopení.